เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566หลักสูตรของโรงเรียน

ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นหาความถนัด และได้เลือกเรียนหลักสูตรตามความต้องการของนักเรียนเอง

หลักสูตรประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ที่มีตัวชี้วัดแต่ละรายวิชาที่ทำให้ผู้เรียนมีมาตรฐานการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติแล้ว ทางโรงเรียนเซนต์ดอมินิกยังเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ด้วยการค้นหาและส่งเสริมของผุ้สอน ผ่านทางกระบวนการจัดการการเรียนรู้ อีกทั้งยังจัดให้มีรายวิชาเพิ่มเติมที่จะเพิ่มพูนศักยภาพให้ผู้เรียนพัฒนาสู่สากลได้ คือ วิชา Mathematics, วิชา Science, วิชา English Conversation และวิชาภาษาจีน และสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพิ่มรายวิชาเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนก้าวทันสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted 1 เน้นวิทยาศาสตร์)
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted 2 วิศวกรรมพื้นฐาน)
แผนการเรียนภาษาจีนและความสามารถพิเศษ (Gifted 3 ภาษาจีน-ออกแบบ)
แผนการเรียนแกนกลาง

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ห้องวิทย์คิง)
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ห้องวิทย์ปกติ)
แผนการเรียนศิลป์คำนวน (กฎหมาย, ภาษาจีน)
แผนการเรียนศิลป์คำนวน (เทคโนโลยี IT)รับสมัครเข้าเรียน

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่
ระดับ ป.1 - ม.4

(ท่านผู้ปกครอง กรุณาศึกษารายละเอียดจาก ระเบียบการคัดเลือก ของทางโรงเรียน)
  กรอกแบบฟอร์มรับสมัคร


ขั้นตอนการรับสมัคร

กรอกแบบฟอร์ม

กรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ปกครองและนักเรียนที่สมัคร ผ่านเว็บไซต์ที่โรงเรียนกำหนดไว้ โดยระบบจะเปิดและปิดรับสมัครอัตโนมัติตามประกาศของทางโรงเรียน โดยจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นความจริง มิเช่นนั้น อาจส่งผลต่อการสมัครของนักเรียนเอง

ชำระเงินค่าสมัคร

ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านช่องทางที่ทางโรงเรียนกำหนดให้ ดังนี้

  • QR Code
การชำระเงินทุกช่องทาง หลังจากท่านทำรายการสำเร็จแล้ว จะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบได้ทันที

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

หลักจากยืนยันการชำระเงินแล้ว จะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เพื่อนำมาประกอบเป็นหลักฐานการสมัคร ท่านผู้ปกครองกรุณาศึกษาข้อมูลจาก ระเบียบการคัดเลือก

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

** รหัสประจำตัวประชาชน ให้กรอกเฉพาะตัวเลข 13 หลักติดกัน **
** กรณีเป็นนักเรียนต่างชาติ ให้กรอก Passport No. ทั้งตัวอักษรและตัวเลข **

ติดต่อโรงเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02 652 7478-9
โทรสาร 02 652 7777

LINE Official